Αμοιβές

ΑΜΟΙΒΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΜΕΣΙΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ

Σε κάθε περίπτωση που η αγοραία τιμή πώλησης του ακινήτου είναι έως και 75.000 €, καθορίζεται σαν ελάχιστη μεσιτική αμοιβή το ποσό των 1.500 € έκαστος ή ότι επιπλέον συμφωνηθεί μεταξύ του μεσίτη και των συμβαλλομένων.Για ακίνητα με αξία πώλησης άνω των 75.000 €, ελάχιστη μεσιτική αμοιβή το 2% + Φ.Π.Α. έκαστος συμβαλλόμενος ή ότι επιπλέον συμφωνηθεί μεταξύ του μεσίτη και των συμβαλλομένων επί της αγοραίας τιμής πώλησης του ακινήτου.

ΜΙΣΘΩΣΕΙΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ

Επαγγελματικές Μισθώσεις: Η αξία ενός (πρώτου) ενοικίου έκαστος (εκμισθωτής και μισθωτής) + 2% επί του ποσού της εμπορικής χρήσης (αέρα).

Ιδιωτικές Μισθώσεις: Η αξία ενός (πρώτου) μηνιαίου ενοικίου έκαστος των συμβαλλομένων (εκμισθωτής και μισθωτής).

ΕΚΤΙΜΗΣΕΙΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ

Για εκτιμήσεις ακινήτων η αμοιβή μιας εκτίμησης είναι στο ποσό του 1% της εκτιμηθείσης αξίας.

ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ ΑΡΡΑΒΩΝΑ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟΥ

Για ακίνητα αξίας μέχρι 75.000 €, καταβάλλεται από τον αγοραστή ποσό αρραβώνα τουλάχιστον 3.000 €

Για ακίνητα αξίας πάνω από 75.000 €, καταβάλλεται από τον αγοραστή αρραβώνας σε ποσοστό τουλάχιστον 5% επί της αγοραίας τιμής πώλησης του ακινήτου.

Το ποσό αυτό συμφωνείται ότι θα παραμείνει άτοκο στα χέρια του Κτηματομεσίτη μέχρι την υπογραφή του συμβολαίου οπότε και θα αποδοθεί στον δικαιούχο, αφού κρατηθεί η συμφωνηθείσα αμοιβή.